Nákupný košík

Zásady ochrany osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V INTERNETOVOM OBCHODE www.allinone.sk 

Je pre nás dôležité, aby osobné údaje nášho klienta boli vždy v bezpečí.

Z tohto dôvodu sme procesy spracúvania osobných údajov našich klientov nastavili tak, aby boli v súlade s aktuálnou právnou úpravou, najmä s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – ak sa uplatňuje (ďalej len „Zákon“).

V súlade s čl.13 GDPR Vás v tomto dokumente informujeme o tom:

 1. Kto Vaše osobné údaje spracováva a kde nás môžete kontaktovať pre účely Vašich otázok alebo žiadostí ohľadom ochrany osobných údajov
 2. Akým spôsobom spracúvame osobné údaje, keď:
 3. navštívite našu stránku www.allinone.sk;
 4. nakupujete v našom internetovom obchode; 
 5. sa prihlásite na odber noviniek a keď využívame direct marketing;
 6. keď s nami komunikujete (prostredníctvom chatu, online kontaktného formulára, registračného formulára alebo elektronicky);
 7. keď organizujeme súťaže.
 8. Komu sa Vaše osobné údaje poskytujú.
 9. Aké sú Vaše práva.

Naša stránka alebo jej subdomény môžu obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán (napr. LinkedIn), ktoré po ich navštívení môžu zhromažďovať Vaše osobné údaje.  Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov a my nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto ich pravidlá. Pred odoslaním akýchkoľvek osobných údajov na tieto webové stránky tretích strán sa dôkladne informujte o ich pravidlách a prípadne aj o vlastných nastaveniach na týchto stránkach.

I. PREVÁDZKOVATEĽ A JEHO KONTAKTNÉ ÚDAJE

PROSUM SK, s.r.o. 

so sídlom: Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika,  

IČO: 53 581 580 

zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vl. č. 150565/B 

Ak s nami chcete vo veci otázok ochrany osobných údajov komunikovať, použite prosím nasledovné kontakty:

Pre poštovú komunikáciu: PROSUM SK, s.r.o., Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, Slovenská republika

Pre elektronickú komunikáciu: info@allinone.sk

Pre telefonickú komunikáciu: +421 903 770 378

II. AKÝM SPÔSOBOM SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Návštevníci našej stránky www.allinone.sk 

O návštevníkoch našej stránky nespracovávame žiadne osobné údaje, na základe ktorých by sme mohli návštevníka stránky individuálne identifikovať s výnimkou prípadu, ak si našu stránku prezeráte počas toho, keď ste prihlásení do svojho zákazníckeho účtu.

Naša webová stránka používa súbory cookie – ďalšie informácie o súboroch cookie získate v Cookie Policy. 

Na správu súborov cookie a podobných používaných technológií (sledovacie pixely, webové majáky atď.) a súvisiacich súhlasov používame nástroj na získanie súhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, ako funguje „Real Cookie Banner“ nájdete na https://devowl. io/rcb/data-processing/.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v tejto súvislosti sú čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je správa cookies a podobných používaných technológií a s tým súvisiace súhlasy.

Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvne vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Ak nám osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť spravovať vaše súhlasy.

b. Nákup v internetovom obchode www.allinone.sk 

Máme za to, že pred nakupovaním v našom internetovom obchode ste sa oboznámili so Všeobecnými obchodnými podmienkami vrátane fungovania programu ODMENA a že do programu ODMENA sa svojim nákupom zapájate dobrovoľne, na základe svojho predchádzajúceho uváženia. Bez poskytnutia osobných údajov tak, ako je tu uvedené, nie je možné využívať program ODMENA ani jeho výhody či funkcie. 

Základnou filozofiou a cieľom internetového obchodu www.allinone.sk je odmeňovať zákazníkov za každý nákup v internetovom obchode, resp. poskytovať našim zákazníkom ďalšie výhody súvisiace so sieťovým marketingom a našim programom ODMENA. Korektný prístup a transparentnosť je základom nášho vzťahu k zákazníkovi.  Je pre nás dôležité, aby mal zákazník kedykoľvek prístup k informáciám o svojich nákupoch, získaných výhodách, aby jeho skúsenosť z nakupovania bola čo najpríjemnejšia, nákup čo najjednoduchší, aby mu boli čo ľahko prístupné najdôležitejšie a najnovšie informácie týkajúce sa našich produktov, akcií, súťaží, stratégií, či iných postupov. Tento cieľ zabezpečujeme prostredníctvom užívateľského konta zákazníka, ktoré patrí výlučne konkrétnemu zákazníkovi a na ktoré sa každý nákup resp. iná získaná výhoda zaznamenáva. 

Na účely zriadenia užívateľského konta spracovávame základné identifikačné a kontaktné osobné údaje, číslo bankového účtu pre účely realizácie výhody formou cash-backu, prihlasovacie údaje a heslo. V užívateľskom konte sa následne spracúvajú údaje o realizovaných nákupoch, získaných bonusoch a ďalšie informácie. K uvedeným informáciám má na konte zákazník vždy prístup. Z týchto informácií vieme vyčítať nákupné správanie zákazníka – najmä ako často nakupuje, druhy tovarov, ktoré nakupuje a pod. (= profilovanie), pričom tieto informácie môžeme využívať na marketingové účely, najmä na cielenejšie oslovovanie daného zákazníka s ponukami, ktoré ho môžu najviac zaujímať.

Vo vzťahu k prideľovaniu bodov či iných výhod v súlade s podmienkami nášho programu ODMENA sú body a iné výhody prideľované zákazníkom automatizovane, prostredníctvom počítačového programu; toto rozhodnutie však nemá na zákazníka právne účinky. Zákazník má samozrejme právo napadnúť každé takéto automatizované rozhodnutie, vyjadriť svoje stanovisko, ak má pochybnosti o správnosti automatizovaného rozhodnutia a má právo na ľudský zásah – prekontrolovanie a prípadnú opravu napadnutého rozhodnutia.

Právnym základom spracovávania osobných údajov na vyššie uvedené účely (užívateľské konto, profilovanie, automatizované rozhodovanie) je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). 

Osobitne Vás upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe našich oprávnených záujmov, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Užívateľské konto vedieme po dobu, po ktorú trvá účel spracovávania. V prípade, že na užívateľskom konte nedôjde k žiadnemu pohybu (či už nákupu alebo pripísaniu inej výhody alebo inej aktivite zo strany zákazníka) po dobu 3 (troch) rokov, bude užívateľské konto zrušené a údaje v ňom obsiahnuté anonymizované alebo vymazané.

Ak zákazník realizuje svoj nákup na webstránke www.allinone.sk, spracovávame osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy, ktorej je zákazník zmluvnou stranou. Právnym základom spracúvania osobných údajov v tomto prípade je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (plnenie zmluvy); bez spracovávania osobných údajov by nebolo možné zmluvu realizovať. 

Spracovávanými osobnými údajmi sú predovšetkým identifikačné a kontaktné údaje, dodacia adresa, platobné informácie, predmet a hodnota objednávky, dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare dátum a čas zadania objednávky, informácie o objednanom tovare. Budeme predpokladať, že údaje, ktoré nám poskytnete, sú správne a aktuálne.

Spracúvanie osobných údajov je realizované za účelom evidencie a spracovania objednávky, vybavenia objednávky, dodania tovaru, prípadne za účelom vybavenia následnej reklamácie a odstúpenia od zmluvy. Osobné údaje využívame v procese vybavovania objednávky aj na komunikáciu s kupujúcim (napr. zasielanie informácie o potvrdení objednávky a pod).

Osobné údaje sú tiež spracovávané za účelom riadneho vedenia účtovníctva a pre účely plnenia povinností predávajúceho podľa právnych predpisov o účtovníctve a daňových zákonov (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). 

Spracúvanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy je realizované po dobu potrebnú na riadne vybavenie objednávky, dodanie tovaru a splnenie práv a povinností predávajúceho a kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy (napr. trvanie záručnej doby,  čas potrebný na vybavenie prípadnej reklamácie a pod.). Ak sa jedná o účtovné dokumenty, právne predpisy nám prikazujú uchovávať účtovné dokumenty po dobu 10 rokov od konca roka, ku ktorému sa vzťahujú.

c. Prihlásenie sa na odber noviniek  a priamy marketing

Prostredníctvom e-mailových „noviniek“ (ďalej aj len „newsletter“) príležitostne informujeme nielen o našich novinkách, ale obsahom newslettera môžu byť aj články a prezentácie s odborným a cenným obsahom, ktorými pomáhame našim zákazníkom uplatňovať naše know-how a odporúčané metódy v praxi. Novinky sú zasielané e-mailom a zdarma. 

Ak u nás nakupujete alebo ste členom programu ODMENA, predpokladáme, že náš program a naše produkty Vás zaujali a radi by ste počuli o tom, čo nové pre Vás pripravujme, alebo dostali obsah podobný tomu, o ktorý ste sa zaujímali. Realizácia priameho marketingu je v tomto prípade našim oprávneným záujmom (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Ak však pri nákupe alebo registrácií odmietnete použitie Vašich kontaktných údajov pre účely priameho marketingu, nebudeme Vám novinky posielať. Vaše osobné údaje spracovávame po dobu, po ktorú máte zriadené užívateľské konto,  resp. ste členom programu ODMENA. 

Osobitne Vás upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Popri tom, zrušenie odberu noviniek Vám bude dostupné v každom prijatom direct marketingovom e-maile. 

Samozrejme, na našej webstránke sa môžete dobrovoľne a na základe svojho slobodného rozhodnutia prihlásiť na odber noviniek aj vtedy, ak ste u nás zatiaľ nenakupovali, ale napríklad Vás zaujali naše produkty či služby. V takomto prípade potrebujeme Vašu e-mailovú adresu, na ktorú Vám budú novinky zasielané. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je Váš súhlas (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), ktorý potvrdíte zakliknutím políčka pri prihlásení sa na odber noviniek. Vaše osobné údaje spracovávame iba po dobu trvania účelu spracúvania, najdlhšie po dobu piatich rokov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať na našich kontaktných adresách uvedených vyššie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovávania pred odvolaním súhlasu.

d. Komunikácia (prostredníctvom chatu, online kontaktného formulára alebo elektronicky)

Ak s nami prostredníctvom našej webstránky komunikujete (napr. využitím kontaktného formuláru, zaslaním e-mailu), dostávame Vaše osobné údaje, ktoré v takejto komunikácii uvediete (najmä e-mail, meno, priezvisko, obsah správy a pod.). Máme za to, že Vami zadané údaje sú správne a aktuálne. 

Vybavenie Vašej korešpondencie je našim oprávneným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). 

Máme tiež za to, že odoslaním takejto korešpondencie zároveň očakávate a súhlasíte, že Vás môžeme následne kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo elektronickou správou s cieľom vybaviť Vašu korešpondenciu alebo žiadosť.  Vaše osobné údaje takto získané spracovávame iba po dobu, po ktorú trvá účel ich spracovávania, maximálne však 24 mesiacov od ukončenia poslednej komunikácie. 

e. Súťaže 

Ak budeme organizovať súťaže, právnym základom spracovávania osobných údajov bude vždy Váš súhlas. Osobné údaje budú spracovávané za účelom účasti účastníka v súťaži, vyhodnotenia priebehu súťaže, vyhlásenia jej výsledkov a doručenia výhry. Detaily týkajúce sa spracovávania osobných údajov budú vždy uvedené v štatúte súťaže, prípadne v inom dokumente, ktorým bude súťaž vyhlásená.

III. KOMU SA VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTUJÚ

Všeobecne, Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím osobám, pokiaľ to nie je výslovne nevyhnutné pre poskytnutie našich služieb, uplatnenie našich práv (napr. v súdnych alebo iných obdobných konaniach) alebo splnenie našich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov (napr. poskytnutie orgánom verejnej moci v prípade kontroly a pod.). 

Za účelom prevádzky nášho internetového obchodu a realizácie nákupu v ňom môžeme Vaše osobné údaje sprístupniť/poskytnúť osobám, ktorých služba/účasť je nevyhnutná k splneniu Vašej objednávky alebo prevádzky internetového obchodu, napr.:

 • kuriérska spoločnosť, pošta, iná zásielková spoločnosť
 • spoločnosť prevádzkujúca platobnú bránu resp. zabezpečujúca platby v internetovom obchode (Stripe Payments Europe, Limited, The One Building, 1, Lower Grand Canal Street, Dublin 2, Írsko).
 • naši sprostredkovatelia, napr.:
 • administrátor webovej stránky, poskytovateľ webového priestoru (Websupport s.r.o., Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928), 
 • osoby zabezpečujúce účtovníctvo (SuperFaktura, s.r.o., Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava, IČO: 46 655 034); 
 • fakturačné webové nástroje 
 • služba zasielania priamej marketingovej komunikácie (MailChimp, ktorú poskytuje spoločnosť The Rocket Science Group LLC, USA);
 • CRM systém poskytovaný spoločnosťou Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, USA.

Pre prenose osobných údajov do USA je bezpečnosť spracovávaných údajov zabezpečená prostredníctvom certifikácie podľa vykonávacieho rozhodnutia Komisie zo dňa 10.7.2023 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o primeranej úrovni ochrany osobných údajov v rámci EÚ-USA Data Privacy Rámca, prípadne na základe vnútropodnikových pravidiel alebo štandardných zmluvných doložiek.

V rámci uplatňovania a obrany našich práv môžeme informácie zdieľať s advokátskou kanceláriou alebo inými poradcami zaviazanými povinnosťou dodržiavať mlčanlivosť.

Osobné údaje účastníka programu ODMENA (najmä identifikačné údaje, údaje o nákupoch, hodnota odmien) sú za účelom interného reportingu, distribúcie produktov, vedenia administratívnych a finančných záznamov, transparentnosti a výpočtu a prideľovania odmien zdieľané aj s ďalšími účastníkmi programu ODMENA, ktorí sú vo vzťahu s Vami v pozícii „Váš subklient“ a tiež s tými, ktorých „subklientom“ ste Vy. 

 1. VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo 

 1. na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k Vašim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie o tom, či sa údaje spracúvajú alebo nie, kategórie spracovávaných údajov, účel spracúvania, zdroj údajov a doba uchovávania);
 2. na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných údajov;
 3. na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nepresné alebo nezákonne spracovávané);
 4. získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo na prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi za podmienok uvedených v čl. 20 GDPR;
 5. ak spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento svoj súhlas odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním; 
 6. namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov, vrátane namietania proti profilovaniu; prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 
 7. na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, alebo v prípadoch uvedených v čl. 17 GDPR. 

Svoje práva uplatníte na našich kontaktných údajoch uvedených vyššie.

Ak sa domnievate, že pri spracúvaní osobných údajov dochádza k porušeniu Vašich práv alebo že došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.skstatny.dozor@pdp.gov.sk.

 ***

Táto POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV sa riadi slovenským právom (bez ohľadu na kolízne normy). Túto POLITIKU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV môžeme kedykoľvek zmeniť alebo upraviť, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny na úseku ochrany osobných údajov, ktoré môžu byť budúcnosti prijaté. Ak tak urobíme, budeme Vás vhodným spôsobom informovať.

V Bratislave, dňa 22.08.2023

Nákupný košík
Návrat hore